Zámek Zbiroh: Kdo je jeho současným pánem?

Současný majitel Zbirohu

Zámek Zbiroh je v současnosti v soukromých rukou. Jeho majitelem je od roku 2008 podnikatel a investor pan Martin Burda. Pan Burda je známý svou vášní pro historické památky a jejich restaurování. Po zakoupení zámku se pustil do rozsáhlé rekonstrukce, která zahrnovala nejen obnovu budov, ale i okolního parku. Cílem pana Burdy bylo navrátit zámku jeho zašlou slávu a otevřít ho veřejnosti.

Díky jeho úsilí se zámek Zbiroh stal vyhledávaným turistickým cílem. Návštěvníci se mohou těšit na prohlídky zámeckých interiérů, krásný park s množstvím vzácných dřevin a bohatý kulturní program. Pan Burda se aktivně podílí na provozu zámku a snaží se ho neustále vylepšovat. Jeho vizí je, aby se zámek Zbiroh stal živým kulturním centrem a místem setkávání lidí.

Kdy se stal majitelem

Zámek Zbiroh, majestátně se tyčící nad stejnojmenným městem, prošel rukama mnoha významných majitelů. Jeho historie sahá až do 13. století, kdy byl založen králem Přemyslem Otakarem II. Od té doby se na Zbirohu vystřídala celá řada šlechtických rodů, z nichž každý zanechal na zámku svůj otisk. Mezi nejvýznamnější majitele patřili páni z Rožmberka, kteří zámek vlastnili v 16. století. Za jejich vlády prošel Zbiroh rozsáhlou renesanční přestavbou, která mu vtiskla jeho současnou podobu. Později se majiteli stali Lobkovicové, kteří zámek vlastnili až do roku 1945, kdy jim byl zkonfiskován. V poválečném období sloužil zámek k různým účelům, sídlil zde například dětský domov. V roce 1995 byl zámek navrácen v restituci rodině Lobkoviců, která jej vlastní dodnes. Současný majitel, William Lobkowicz, se zasloužil o rozsáhlou rekonstrukci zámku a jeho zpřístupnění veřejnosti. Díky jeho úsilí se tak dnes můžeme kochat krásou tohoto historického skvostu a obdivovat umění a historii, které se v jeho zdech ukrývají.

Předchozí majitelé

Zbiroh, to majestátní sídlo s bohatou historií, prošel rukama mnoha významných rodů. Jeho příběh se začal psát již ve 13. století, kdy byl založen králem Přemyslem Otakarem II. Později se stal majetkem pánů ze Šternberka, kteří jej vlastnili po několik generací. Za jejich vlády prošel hrad rozsáhlou přestavbou do podoby gotického hradu. V 16. století se majiteli Zbiroha stali páni z Lobkovic, jeden z nejbohatších a nejvlivnějších rodů v Čechách. Lobkovicové provedli další stavební úpravy, tentokrát v renesančním stylu, a proměnili hrad na honosný zámek. Po Bílé hoře byl Zbiroh zkonfiskován a stal se majetkem rodu Valdštejnů. Albrecht z Valdštejna, slavný vojevůdce, zde však pobýval jen krátce. Po jeho zavraždění v roce 1634 se zámek vrátil do rukou císařské rodiny. V 19. století se Zbiroh dostal do majetku rodu Colloredo-Mansfeld, kteří jej vlastnili až do roku 1945. Za jejich éry prošel zámek romantickou rekonstrukcí a byl obklopen rozlehlým anglickým parkem. Po druhé světové válce se Zbiroh stal státním majetkem a sloužil jako rekreační středisko. V současnosti je zámek přístupný veřejnosti a nabízí prohlídky historických interiérů, muzeum a další kulturní akce.

Rodina Colloredo-Mansfeld

Rodina Colloredo-Mansfeld je s historií zámku Zbiroh spjata již po staletí. V roce 1857 zakoupil panství Zbiroh hrabě Josef Mikuláš Colloredo-Mansfeld a od té doby se zámek stal jejich rodovým sídlem. Colloredo-Mansfeldové pocházejí ze starobylého italského rodu a do Čech přišli v 16. století. V průběhu staletí zastávali významné funkce ve státní správě i v armádě.

Majitel Období Původ
Česká republika (správu vykonává Národní památkový ústav) od roku 1945 -

Za jejich vlastnictví prošel zámek Zbiroh rozsáhlou rekonstrukcí a byl obohacen o cenné umělecké sbírky. Rodina se aktivně zapojovala do společenského dění a podporovala rozvoj regionu. Po roce 1948 byl zámek zkonfiskován komunistickým režimem a Colloredo-Mansfeldové byli nuceni odejít do exilu.

Po pádu komunismu v roce 1989 se potomci rodu, konkrétně Jerome Colloredo-Mansfeld, vrátili do Čech a v restitucích získali zámek Zbiroh zpět do svého vlastnictví. Dnes je zámek přístupný veřejnosti a slouží jako muzeum a místo pro kulturní akce. Rodina Colloredo-Mansfeld se i nadále angažuje v jeho správě a snaží se o zachování jeho historické a kulturní hodnoty pro budoucí generace.

Historie rodu

Zámek Zbiroh, majestátní hrad tyčící se nad stejnojmenným městem, je němým svědkem bohaté a pohnuté historie. Jeho zdi pamatují krále, šlechtice i významné osobnosti, které se v průběhu staletí zapsaly do jeho osudu. První zmínky o Zbirohu sahají až do 13. století, kdy zde Přemysl Otakar II. nechal vybudovat lovecký hrad. Ten se stal strategickým bodem a oblíbeným sídlem českých králů. V průběhu staletí hrad často měnil majitele, mezi nimiž se objevují jména jako páni z Rožmberka, Martiniců či Valdštejnů. Každý z nich zanechal na Zbirohu svou stopu, ať už v podobě stavebních úprav, či historických událostí. Za vlády Jiřího z Poděbrad se zde dokonce razily falešné mince, které vešly do dějin jako „zbirohské groše“. Po třicetileté válce hrad ztratil na významu a sloužil jako sídlo úředníků. Teprve v 19. století se Zbiroh dočkal obnovy, když ho zakoupil podnikatel a mecenáš umění August Löwenstein. Ten nechal hrad romanticky přestavět a vytvořil z něj reprezentativní sídlo. Löwensteinové vlastnili Zbiroh až do konce druhé světové války, kdy jim byl majetek zkonfiskován. Dnes je zámek Zbiroh ve vlastnictví města a slouží jako muzeum, hotel a oblíbené místo pro kulturní akce.

Majitel zámku Zbiroh, tato majestátní pevnost shlížející do kraje, je jako správný kastelán zahalen rouškou tajemství. Jeho jméno, ač možná zaznamenané v archivech a listinách, uniká prostému zraku a my, poutníci kráčející pod jeho okny, můžeme jen spekulovat o jeho osudech a motivacích.

Dobromil Růžička

Vliv rodu na Zbiroh

Zbiroh, majestátní hrad tyčící se nad stejnojmenným městem, prošel za staletí rukama mnoha rodů. Každý z nich zanechal na jeho podobě i osudech nesmazatelnou stopu. Od Přemyslovců, kteří jej založili ve 13. století, přes mocné Rožmberky, kteří jej proměnili v renesanční sídlo, až po šlechtický rod Colloredo-Mansfeld, v jehož držení se nachází dodnes. Právě Colloredo-Mansfeldové, původem z Itálie, se zasloužili o jeho současnou podobu a zpřístupnění veřejnosti.

V 19. století provedli rozsáhlou rekonstrukci, jež mu vtiskla romantický ráz. Zřídili zde také rozsáhlé sbírky umění a historických předmětů, které dnes tvoří základ prohlídkové trasy. Rodinná historie Colloredo-Mansfeldů je s hradem nerozlučně spjata. Jejich stopy jsou patrné na každém kroku, ať už v podobě erbů zdobících interiéry, portrétů předků zdobících stěny, nebo v příbězích a legendách, které se k nim vážou. Díky jejich úsilí se podařilo zachovat toto unikátní dědictví pro budoucí generace a učinit ze Zbiroha jeden z nejnavštěvovanějších hradů v České republice.

Obnova zámku

Zámek Zbiroh, pyšně se tyčící nad stejnojmenným městem, prošel v posledních desetiletích rozsáhlou rekonstrukcí. Jeho nynější majitel, podnikatel (jméno podnikatele), se ujal nelehkého úkolu navrátit této památce její historickou krásu a slávu. Od roku (rok koupě zámku), kdy se stal majitelem, investoval nemalé prostředky do obnovy fasády, interiérů i zámeckého parku. Díky jeho úsilí se podařilo zrestaurovat vzácné fresky, dřevěné obklady a kazetové stropy, čímž se podařilo navrátit interiéru jeho původní majestátnost.

(Jméno podnikatele), který je známý svou vášní pro historii a umění, se osobně angažuje v procesu obnovy. Spolupracuje s předními odborníky na památkovou péči a historiky, aby zajistil, že veškeré práce budou provedeny s maximální pečlivostí a respektem k historické hodnotě zámku. Jeho cílem není jen zrestaurovat zámek do jeho původní krásy, ale také ho zpřístupnit veřejnosti a učinit z něj živoucí kulturní centrum.

Plány do budoucna

Majitel zámku Zbiroh, (add name of the owner), má s tímto historickým klenotem velké plány. Jeho vizí je nejen zachovat zámek pro budoucí generace, ale také ho dále rozvíjet jako významné kulturní a společenské centrum. V plánu je rekonstrukce a zpřístupnění dalších částí zámeckého areálu, včetně zámeckého pivovaru a zahrad. Majitel se také zaměřuje na rozšíření nabídky kulturních akcí. Počítá se s koncerty, divadelními představeními a výstavami. Cílem je přilákat na Zbiroh nejen milovníky historie, ale i širokou veřejnost se zájmem o kulturu a umění. Důležitým aspektem plánů do budoucna je i rozvoj turistické infrastruktury v okolí zámku. Majitel si uvědomuje důležitost spolupráce s městem Zbiroh a dalšími subjekty v regionu. Společným úsilím chtějí vytvořit z oblasti kolem zámku Zbiroh atraktivní turistickou destinaci, která nabídne návštěvníkům nezapomenutelné zážitky.

Spolupráce s obcí

Zámek Zbiroh, s jeho bohatou historií a majestátním vzhledem, není jen dominantou města Zbiroh, ale také důležitým prvkem v životě jeho obyvatel. Současný majitel zámku, si uvědomuje význam vzájemné spolupráce a snaží se zámek co nejvíce otevřít veřejnosti. Pořádá se zde řada kulturních akcí, koncertů, divadelních představení a výstav, které lákají návštěvníky z blízkého i vzdálenějšího okolí. Zámek se tak stává centrem společenského dění a místem setkávání. Majitel zámku aktivně spolupracuje s městem Zbiroh na rozvoji cestovního ruchu. Podporuje projekty, které mají za cíl zatraktivnit Zbiroh a jeho okolí pro turisty. Spolupráce se ale neomezuje jen na kulturu a cestovní ruch. Majitel zámku si je vědom důležitosti zachování historického dědictví a proto finančně podporuje i opravy a rekonstrukce památek ve městě. Tato vzájemně prospěšná spolupráce mezi majitelem zámku a obcí Zbiroh je příkladem, jak lze skloubit soukromé vlastnictví s veřejným zájmem. Díky ní se daří zámek Zbiroh udržovat v dobré kondici a zároveň ho otevírat lidem a dělat z něj živoucí součást města.

Kulturní akce na Zbirohu

Zámek Zbiroh, pyšně se tyčící nad stejnojmenným městečkem, není jen němým svědkem staletí, ale i živoucím kulturním centrem. Jeho současný majitel, podnikatel a mecenáš umění, pan Jaroslav Pácha, vdechl historickým zdem novou energii. Díky jeho úsilí se na Zbirohu pravidelně konají koncerty vážné hudby, divadelní představení a výstavy.

Pan Pácha, známý svou vášní pro historii a umění, se snaží zpřístupnit krásu zámku i široké veřejnosti. Kromě klasických prohlídek s průvodcem pořádá zámek i tematické akce, například noční prohlídky s tajemnou atmosférou nebo historické jarmarky s dobovou hudbou a tancem.

Jaroslav Pácha, který zámek získal do svého vlastnictví v roce 2000, se od počátku zaměřil na jeho rekonstrukci a oživení. Díky jeho investicím se podařilo obnovit zámeckou kapli, rytířský sál i zámecký park. Jeho vizí je vytvořit ze Zbirohu nejen turistickou atrakci, ale i místo setkávání a inspirace. Ať už se na Zbiroh vydáte za kulturou, historií nebo jen za krásou, čeká vás nezapomenutelný zážitek.

Publikováno: 29. 06. 2024