Dobrý večer, omlouváme se, ale problémy na doméně s přehrávači neustále přetrvávají. Na opravě pracujeme. Děkujeme za pochopení
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace GDPR pro lajdáky
Zavřít
Proč se registrovat na
SledujuFilmy.cz?


Zaregistrujte se a získejte následující výhody:


Registrace zdarma
Registrace je zcela zdarma.
Přidávání do oblíbených
Vaše oblíbené filmy si budete moci uloži do oblíbených.

Účast v soutěžích
Získáte možnost účastnit se soutěží o zajímavé ceny.
Filmy na přání
Budete si moc zažádat o přidání Vašeho oblíbeného filmu.
Podmínky registrace


Upravující registrování uživatelů služeb poskytovaných společností WBM EUROPE LTD prostřednictvím elektronických prostředků

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Společnost WBM EUROPE LTD (dále jen „Provozovatel“), je, mimo jiné, provozovatelem internetových serverů dostupných na následujících internetových adresách (URL):

 • http://www.sledujufilmy.cz;
 • http://www.sledujuosobnosti.cz;
 • http://www.sledujutrailery.cz;
případně další internetové stránky provozované Provozovatelem (všechny výše uvedené internetové stránky dále společně i jednotlivě jen „Internetové stránky“).

1.2. Tyto Podmínky registrace upravující registrování uživatelů služeb poskytovaných společností WBM EUROPE LTD prostřednictvím elektronických prostředků (dále jen „Podmínky registrace“) upravují práva a povinnosti Registrovaných uživatelů a Provozovatele vznikající v souvislosti s registrací Registrovaných uživatelů v souvislosti s poskytováním služeb Provozovatele Registrovaným uživatelům na Internetových stránkách, jakož i s poskytováním dalších služeb Provozovatele Registrovaným uživatelům prostřednictvím sítě internet nebo prostřednictvím jakýchkoli jiných elektronických prostředků (dále jen „Služby“), a dále rovněž některé další záležitosti související s užíváním Služeb Registrovanými uživateli.

2. PODMÍNKY REGISTRACE, POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ K REGISTRACI A SOUHLASY

2.1. Registrovaným uživatelem, tj. uživatelem oprávněným využívat jednotlivé Služby a určené výhradně pro Registrované uživatele, se stane takový uživatel Služeb, který vyplní a odešle příslušný registrační formulář a potvrdí svou registraci z emailové adresy zadané při registraci, pokud nebude pro určitou Službu použit jiný postup pro registraci (např. bude-li v rámci registračního formuláře vyplňována pouze emailová adresa a heslo bude přidělováno automaticky prostřednictvím emailu zaslaného uživateli, přičemž v takovém případě je registrace završena až prvním přihlášením uživatele na příslušné Internetové stránky).

2.2. Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ v příslušném registračním formuláři uživatel odešle příslušný registrační formulář Provozovateli a zároveň udělí svůj souhlas se zněním těchto Podmínek registrace.. Odesláním registračního formuláře a následným potvrzením uživatel fakticky potvrdí veškeré své souhlasy obsažené v těchto Podmínkách registrace. Registrační formulář není možné odeslat, pokud nebudou vyplněna veškerá pole označená v tomto formuláři jako povinné údaje a zároveň, pokud uživatel neoznačí svůj souhlas se zněním těchto Podmínek registrace a případně nesplní další podmínky registrace stanovené Provozovatelem.

2.3. Sdělování jakýchkoli dalších údajů do registračního formuláře nebo při nastavování služeb poskytovaných Provozovatelem nad rámec údajů povinných, je zcela dobrovolné a takové údaje mohou být i zveřejňovány. Takové údaje mohou sloužit např. jako prostředek k prezentaci Registrovaného uživatele v rámci služeb Provozovatele nebo k upřesnění rozsahu a obsahu poskytovaných služeb.

2.4. Provedením registrace dle předchozích ustanovení těchto Podmínek registrace se aktivuje příslušný uživatelský účet Registrovaného uživatele a vytvoří se mu uživatelský profil (dále jen „Profil“), k němuž má přístup z Internetových stránek či jiného rozhraní (po přihlášení proklikem na svůj login umístěný v daném rozhraní). Zadáním zaregistrovaného uživatelského jména (loginu) a zaregistrovaného hesla se může Registrovaný uživatel přihlásit pod svým Profilem k užívání požadované Služby. Každým přihlášením k užívání Služby pod svým Profilem potvrzuje Registrovaný uživatel svůj souhlas se zněním těchto Podmínek registrace a s aktuálním zněním Všeobecných podmínek.

2.5. Registrace není nikterak zpoplatněna, vedení uživatelského účtu resp. správa Profilu rovněž nepodléhá jakékoli poplatkové povinnosti Registrovaného uživatele.

2.6. Uživatel Služeb odesláním registračního formuláře a následným potvrzením registrace (pokud bude při konkrétním způsobu registrace vyžadováno) výslovně potvrzuje a souhlasí s tím, že:

 • se stane Registrovaným uživatelem;
 • přístupové heslo ke svému Profilu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu, resp. přístupu na jeho uživatelský účet a k Údajům bez svého souhlasu;
 • veškeré údaje a osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), týkající se Registrovaného uživatele uvedené ve formuláři nebo dodatečně získané za podmínek uvedených v těchto Podmínkách registrace, vč. cookies (dále jen „Údaje“) budou shromážděny a uchovány v databázi Registrovaných uživatelů spravované Provozovatelem (dále jen „Databáze“) s tím, že budou dále zpracovávány a mohou být poskytovány třetím osobám za podmínek stanovených Zákonem a těmito Podmínkami registrace;
 • poskytne takové osobní Údaje, které jsou aktuálními, pravdivými a úplnými informacemi o jeho osobě dle příslušných požadavků Provozovatele, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje, či jméno jiné osoby, včetně použití cizího uživatelského jména, hesla či jiných informací;
 • Provozovatel je oprávněn jednotlivé Registrované uživatele identifikovat a/nebo si správnost Údajů poskytnutých jednotlivými Registrovanými uživateli ověřit (validovat), a to jak vlastními prostředky, tak prostřednictvím třetích osob (např. v rámci služby MojeID);
 • Provozovatel je, jakožto správce Databáze, oprávněn poskytnout resp. zpřístupnit veškeré Údaje třetím osobám včetně osob zahraničních, zejména však společnostem z koncernu, jehož je Provozovatel součástí;
 • Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody způsobené uživatelům Služeb v důsledku událostí, které nemohl objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob;
 • Údaje mohou být používány Provozovatelem a/nebo jejich jeho partnery za účelem rozvoje a provozu poskytovaných Služeb;
 • Provozovatel je oprávněn, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zasílat Registrovaným uživatelům buď svým jménem, nebo i prostřednicím svého smluvního partnera, jakékoli e-mailové a/nebo SMS zprávy, včetně zpráv obsahujících informace o poskytovaných službách Provozovatele či o produktech a službách třetích osob s tím, že tento souhlas může Registrovaný uživatel kdykoliv zrušit a/nebo znovu udělit ve svém Profilu nebo jiným způsobem umožněným Provozovatelem;
 • Provozovatel je oprávněn dle svého uvážení sdělovat třetím osobám, zejména však společnostem ze stejného koncernu, jehož je Provozovatel součástí, jakékoli informace o Registrovaných uživatelích a jejich činnosti související s užíváním Služeb, včetně informací o návštěvách Internetových stránek či vstupu do jednotlivých aplikací a přístupových specifikacích Registrovaných uživatelů;
 • Provozovatel je za podmínek stanovených Zákonem resp. dalšími aplikovatelnými předpisy oprávněn zmocnit nebo pověřit zpracováním Údajů jakékoli třetí osoby, včetně osob zahraničních;
 • Provozovatel je za podmínek stanovených Zákonem resp. dalšími aplikovatelnými předpisy oprávněn předat Údaje resp. Databázi jinému správci, přičemž takový správce může být i zahraniční osobou;
 • Provozovatel je oprávněn identifikovat uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů, přičemž se má za to, že veškeré výše uvedené souhlasy jsou udělovány na celé období, kdy jsou Údaje uchovávány v Databázi, a jsou konečné v tom smyslu, že není pro jakékoli jednotlivé nakládání s Údaji potřeba další konkrétní souhlas Registrovaného uživatele, pokud Zákon nestanoví jinak.

2.7. Vzhledem k povaze poskytovaných Služeb, kdy Registrovaní uživatelé mohou tyto Služby užívat za podmínek stanovených Provozovatelem fakticky po dobu neurčitou, jsou Údaje v Databázi uchovávány rovněž po dobu neurčitou, tj. do doby než příslušný Registrovaný uživatel nevyužije svého práva na výmaz Údajů o své osobě. Provozovatel si však vyhrazuje právo Registrované uživatele, kteří dle záznamů Provozovatele dlouhodobě nevyužívají Služby, z Databáze vyřadit.

2.8. Registrovaný uživatel má právo přístupu k jím poskytnutým Údajům, jakož i další práva podle Zákona, zejména práva podle ustanovení § 12 a § 21 Zákona.

2.9. Registrovaný uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o zrušení svého uživatelského účtu resp. Profilu nebo změnu či vymazání veškerých Údajů z Databáze, a to prostřednictvím žádosti zaslané na emailovou adresu wbmeurope@gmail.com nebo jiným způsobem umožněným Provozovatelem. Poskytnuté Údaje může Registrovaný uživatel také sám měnit a doplňovat. Registrovaný uživatel může svou registraci zrušit rovněž ve svém Profilu vedeném ve vztahu k určité Službě poskytované Provozovatelem, pokud je tato funkcionalita v rámci dané Služby umožněna.

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

3.1. Provozovatel se zavazuje zabezpečit Údaje a Databázi proti zneužití, v případě předání Údajů třetím osobám v souladu se Zákonem a těmito Podmínkami registrace však Provozovatel nenese odpovědnost za jejich případné zneužití, s výjimkou odpovědnosti stanovené Zákonem.

3.2. Provozovatel se zavazuje nakládat s Údaji v souladu se Zákonem a těmito Podmínkami registrace, přičemž má se za to, že souhlas Registrovaného uživatele s nakládáním dle těchto Podmínek registrace je dáván ke všem Údajům. Provozovatel tímto stanovuje, že Údaje jsou zpracovávány za účelem:

 • poskytovávání Služeb či jiných služeb v rámci podnikatelské činnosti Provozovatele a třetích osob;
 • čerpání výhod a slev poskytovaných Provozovatelem popř. třetími osobami pouze Registrovaným uživatelům;
 • pořádání her a soutěží Provozovatelem, popř. třetími osobami;
 • interního použití, a rovněž pro statistické a marketingové účely, vč. zasílání obchodních sdělení Registrovaným uživatelům.
 • 3.3. Provozovatel je oprávněn odstranit uživatelský účet resp. Profil Registrovaného uživatele v případě, že:

 • Provozovatel má důvodné podezření, že Registrovaný uživatel jej používá v rozporu s platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo dobrými mravy, nebo má sloužit porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;
 • Registrovaný uživatel užívá Služby, zejména Internetové stránky či příslušné aplikace, ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit Provozovatele nebo třetí osoby;
 • Registrovaný uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást Internetových stránek/aplikací nebo Služeb poskytovaných Provozovatelem;
 • Registrovaný uživatel nenavštíví svůj uživatelský účet po dobu delší než šest (6) měsíců;
 • Provozovatel má důvodné podezření, že uživatelem Služby je jiná právnická nebo fyzická osoba než Registrovaný uživatel;
 • Registrovaný uživatel naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod Internetových stránek či jiných elektronických prostředků nebo data na nich uložená;
 • Registrovaný uživatel poruší povinnosti stanovené ve Všeobecných podmínkách nebo jakýchkoli jiných všeobecných nebo specifických podmínkách a pravidlech příslušné služby poskytované Provozovatelem.

3.4. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do Databáze bez nutnosti předchozího oznámení dotčeným Registrovaným uživatelům. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů, které se jejich poskytnutím stanou Údaji dle těchto Podmínek registrace, a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci resp. příslušný uživatelský účet zrušit a/nebo neumožnit přístup ke Službám nebo elektronickým prostředkům, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.

3.5. Ve smyslu § 1753 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, tímto Registrovaný uživatel potvrzuje, že se seznámil::

 • opatření, která může uplatnit Provozovatel vůči Registrovanému uživateli, dle čl. 1.4 Všeobecných podmínek;
 • Předplatného, a to zejména způsobu úhrady, změn způsobů úhrady, ukončení a nevracení Předplatného, dle čl. 1.8 Všeobecných podmínek;
 • zhlédnutí Titulů, a to zejména podmínek úhrady Titulů, specifikace nutného technického vybavení pro sledování Titulů, podmínek reklamace a souhlas s FAQ, dle čl. 2. Všeobecných podmínek;
 • Příspěvků, zejména pak oprávnění a povinnosti Provozovatele ve vztahu k jednotlivým Příspěvkům, udělení licence k Příspěvkům Registrovaným uživatelem Provozovateli, dle čl. 3. Všeobecných podmínek;
 • srozumění Uživatele s tím, že obsah poskytovaný v rámci Služeb není závaznou radou, dle čl. 5.3 Všeobecných podmínek,
a pro odstranění pochybností, výslovně výše uvedená ustanovení přijímá.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Provozovatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že některá jednání v rozporu s těmito Podmínkami registrace mohou zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti.

4.2. Provozovatel dále rovněž upozorňuje, že nelze vyloučit, že v případě příslušných právních kroků ze strany osoby dotčené protiprávním jednáním Registrovaného uživatele v souvislosti s používáním Služeb, může být Provozovatel povinen poskytnout příslušným orgánům Údaje nebo informace získané o Registrovaném uživateli v souvislosti s používáním Internetových stránek či jiných elektronických prostředků nebo poskytováním Služeb ze strany Provozovatele.

4.3. Registrovaný uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského jména, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů, které nejsou určeny ke zveřejnění za podmínek stanovených těmito Podmínkami registrace, a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek registrace.

4.4. Registrovaný uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu s Provozovatelem v souvislosti s registrací a užíváním služeb Provozovatele na třetí osobu, a to ani bezúplatně. Uživatel souhlasí s tím, že veškerá práva a povinnosti Provozovatele dle těchto Podmínek registrace, jakákoli práva a povinnosti Provozovatele vyplývající z poskytování Služeb a provozu Internetových stránek či jiných elektronických prostředků vůči Registrovanému uživateli mohou být bez nutnosti jakéhokoli dalšího souhlasu Registrovaného uživatele postoupeny na třetí osoby.

4.5. Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek registrace a v souvislosti s užíváním Internetových stránek se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami registrace jsou příslušné české soudy.

4.6. Provozovatel si v případě rozumné potřeby vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek registrace, a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel nicméně vynaloží nezbytné úsilí k tomu, aby o změnách Podmínek registrace přiměřeně informoval. Registrovaný uživatel, který nesouhlasí se zněním těchto Podmínek registrace a/nebo aktuálním zněním Všeobecných podmínek, ukončí smluvní vztahy vyplývající z těchto Podmínek registrace (a ve vztahu ke Službám, které využívá, příslušných ustanovení Všeobecných podmínek) zrušením svého Profilu dle čl. 2.9 těchto Registračních podmínek. Pro odstranění pochybností však Provozovatel tímto upozorňuje, že zrušením Profilu dojde i k okamžitému ukončení poskytování veškerých placených Služeb, neboť ty dle jejich povahy nemohou být poskytovány bez aktivního Profilu. Registrovaný uživatel je srozuměn s tím, že v případě zrušení Profilu z uvedeného (či jakéhokoli jiného) důvodu, Provozovatel nevrací Registrovanému uživateli resp. Předplatiteli již uhrazené Předplatné.

4.7. Tyto Podmínky registrace jsou účinné počínaje dnem 1. ledna 2014 a nahrazují Podmínky registrace ve znění ze dne 1. června 2013.

Partnerské odkazy


Informace o zpracování osobních údajů společnost WBM Europe LTD. jako správce osobních údajů zveřejňuje prostřednictvím aplikace Databáze informací o ochraně osobních údajů, dostupné na http://oou.cloud/katalog/, kde je možné informace o zpracování osobních údajů vyhledat podle názvu správce a jednotlivých účelů zpracování.

Najdete nás na facebooku